top of page

Privacy Policy

 

Voorwoord

Ontwar BV, met maatschappelijke zetel te Roussellestraat 24, 2220 Heist-op-den-Berg, ondernemings- en BTWnummer BE0760.794.754, RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (verder ‘Ontwar’) streeft ernaar om uw persoonsgegevens met de grootste zorg te behandelen, de nodige maatregelen te blijven nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en, in het algemeen, te voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens.

Ontwar verwerkt uw persoonsgegevens met respect voor de behoorlijkheid, eerlijkheid, rechtmatigheid, opslagbeperking, proportionaliteit, finaliteit van de verwerking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Ontwar wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;

 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt;

 • hoe ze worden beschermd;

 • met wie ze worden gedeeld;

 • of uw persoonsgegevens naar het buitenland gaan; en

 • hoe lang ze worden bewaard.

Daarnaast zal worden uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonlijke gegevens.

Ontwar verwerkt gebeurlijk de gegevens van personen onder de 16 jaar. Ontwar zal in dat geval de toestemming vragen van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

Ontwar kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Ontwar zal de laatste versie van de privacy policy ook op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. In geval van significante wijzigingen die volgens de toepasselijke wetgeving uw toestemming vereisen, zal Ontwar u daar duidelijk van op de hoogte brengen en uw toestemming afwachten.

Deze privacy policy werd voor het laatst op 20 januari 2021 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt Ontwar?

Ontwar beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.  

Ontwar verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;

 • Telefoonnummer;

 • Adres;

 • Geslacht;

 • E-mailadres;

 • Thuissituatie;

 • IP-adres;

 • Verloop van het traject.
   

In dit kadert verwijst Ontwar eveneens naar de cookie policy, dewelke u via de volgende link kunt raadplegen: https://www.ontwar.be/cookie-policy.

U kunt Ontwar uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via de e-mailadressen britt@ontwar.be, via haar sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld Facebook Messenger), via het contactformulier op de website www.ontwar.be, telefonisch, door op de website te surfen, dan wel op andere wijze.

Vergeet Ontwar niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor Ontwar relevant is. Ontwar streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens te allen tijde accuraat te houden en uw gegevens bij te werken wanneer zij weet heeft van veranderingen.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Ontwar de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Indien u persoonsgegevens van derden overdraagt, verklaart u dat u de toestemming van de derden had om deze gegevens aan Ontwar te bezorgen.

Waarvoor gebruikt Ontwar uw persoonsgegevens?

Ontwar gebruikt uw persoonsgegevens voornamelijk om de gevraagde opruimdiensten te kunnen aanbieden en voor degelijk klantenbeheer. Zo kan Ontwar advies op maat geven, zich naar uw woning begeven, gepast met u communiceren, offertes en facturen opstellen. Dit dus in het algemeen om de overeenkomst tussen u en Ontwar te kunnen uitvoeren of wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de precontractuele plichten.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om u informatie te verschaffen nadat u Ontwar heeft gecontacteerd of om Ontwar’s diensten te optimaliseren, al dan niet door middel van statistische gegevens (gerechtvaardigd belang van Ontwar). Direct marketing kan plaatsvinden op basis van het gerechtvaardigd belang van Ontwar, dan wel de toestemming (afhankelijk van het geval).

Daarnaast gebruikt Ontwar uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen). Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. Ontwar zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan.

Wanneer Ontwar uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal zij u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie overmaken en uw toestemming hiertoe vragen indien nodig.

Ontwar doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens en profiling te nemen.

Welke beschermingsmaatregelen heeft Ontwar doorgevoerd?
 

Ontwar heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De beveiliging van data transmissie over het internet en de elektronische opslag van data, kan evenwel onmogelijk voor 100% gegarandeerd worden.

Ontwar streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten. 

Ontwar’s website kan links, plug-ins naar externe websites (zoals Facebook) bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen op als verwerkingsverantwoordelijke.

Met wie deelt Ontwar uw persoonsgegevens?

Ontwar zal uw gegevens enkel delen met externe dienstverleners die Ontwar bijstaan in de uitvoering van de diensten (zoals IT-providers, externe boekhouder), waarin Ontwar het volste vertrouwen heeft, eveneens gebonden zijn aan de privacy wetgeving en met wie Ontwar de nodige afspraken heeft gemaakt.

Uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens kunnen overgemaakt worden aan derde partijen.

Gaan uw persoonsgegevens naar het buitenland?

Ontwar kan uw gegevens overdragen buiten de EEA. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zal Ontwar ervoor zorgen dat er passende waarborgen genomen worden om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren.

Hoe lang bewaart Ontwar uw persoonsgegevens?

Ontwar zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is of tot uw intrekking van de uw goedkeuring (voor zover van toepassing).

Ontwar houdt de gegevens nodig voor de uitvoering van de gevraagde diensten actief bij tot één (1) jaar na het afsluiten van de opdracht. Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen zijn verzameld, worden bewaard voor zolang dat nodig is om haar doelen te verwezenlijken.

Verder bewaart Ontwar de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen, zoals de fiscale bepalingen over de bewaring van gegevens. Ontwar houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen.

Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens gewist.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten:

 1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Ontwar stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

   2. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook tot een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken of goedkeuring intrekken (indien van toepassing).

   3. Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen.

   4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

   5. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be

Dit alles binnen de limieten van en onverminderd de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijke wet en rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze privacy policy. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van uw persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar Ontwar haar maatschappelijke heeft.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen, neem dan contact op met Ontwar via britt@ontwar.be. U kunt Ontwar ook steeds berichten via gewone post op haar maatschappelijke zetel: Roussellestraat 24, 2220 Heist-op-den-berg, België. Ontwar zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen één maand.

bottom of page