top of page

Website gebruikersvoorwaarden

 

Algemeen

Deze Website gebruikersvoorwaarden gaan uit van Ontwar BV, met maatschappelijke zetel te Roussellestraat 24, 2220 Heist-op-den-Berg, ondernemings- en BTWnummer BE0760.794.754, RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (verder ‘Ontwar’). 

Ontwar behoudt zich het recht voor onderhavige Website gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Ontwar raadt u aldus aan deze periodiek te bekijken. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u onderhavige Website gebruikersvoorwaarden. Indien u niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vraagt Ontwar u de website te verlaten.

Deze Website gebruikersvoorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op 20 januari 2021.

Inhoud van de website

Ontwar streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Aldus sluit Ontwar uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie. Zo garandeert Ontwar bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek geval, noch de redelijkheid ervan.

Ontwar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.

Werking van de website

Daarenboven streeft Ontwar naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. Ontwar kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat.

Ontwar kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Intellectuele eigendom

Ontwar behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen etc.) van deze website. Aldus kan deze geenszins worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Ontwar. Bepaalde afbeeldingen kunnen in eigendom van derde partijen zijn. Op deze afbeeldingen heeft Ontwar enkel een gebruiksrecht overeenkomstig de aan haar gegeven licentie.

Intellectuele eigendom

Ontwar kan niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Website gebruikersvoorwaarden. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken van het arrondissement waar Ontwar haar maatschappelijke zetel heeft.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Website gebruikersvoorwaarden? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar britt@ontwar.be. Ontwar streeft ernaar u binnen de 30 dagen een antwoord te bieden.

bottom of page