Website gebruikersvoorwaarden


Algemeen


Deze Website gebruikersvoorwaarden gaan uit van Britt Janssen, met KBO-nummer 0732.998.118
(vrijgesteld van BTW), met kantoor te Roussellestraat 24, 2220 Heist-op-den-berg, België (verder
‘Ontwar’).
Ontwar behoudt zich het recht voor onderhavige Website gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te
wijzigen. Ontwar raadt u aldus aan deze periodiek te bekijken. Door deze website te gebruiken,
aanvaardt u onderhavige Website gebruikersvoorwaarden. Indien u niet akkoord kan gaan met
onderstaande bepalingen vraagt Ontwar u de website te verlaten.

 


Inhoud van de website


Ontwar streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven.
Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen etc.) is uitsluitend bedoeld ter
algemene informatie. Aldus sluit Ontwar uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor fouten of
onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie. Zo garandeert Ontwar bijvoorbeeld
geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek geval, noch de redelijkheid ervan.
Ontwar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te
verwijderen.

 


Werking van de website


Daarenboven streeft Ontwar naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website.
Ontwar kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische)
tekortkomingen bevat.
Ontwar kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of
enige andere reden.

 


Intellectuele eigendom


Ontwar behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, voor op
alle inhoud (tekst, afbeeldingen etc.) van deze website. Aldus kan deze geenszins worden
gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Ontwar.
Bepaalde afbeeldingen kunnen in eigendom van derde partijen zijn. Op deze afbeeldingen heeft
Ontwar enkel een gebruiksrecht overeenkomstig de aan haar gegeven licentie.

 


Intellectuele eigendom


Ontwar kan niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website.
Toepasselijk recht en jurisdictie
Het Belgisch recht is van toepassing op deze Website gebruikersvoorwaarden. Geschillen zullen
behandeld worden voor de rechtbanken van het arrondissement waar Ontwar haar vestigingsadres
heeft.

 


Contact


Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Website gebruikersvoorwaarden? Laat
zeker niet na om een bericht te sturen naar britt@ontwar.be. Ontwar streeft ernaar u binnen de 10
dagen een antwoord te bieden.

0497/67.94.15