1. Alle rechtsverhoudingen tussen Britt Janssen,
met KBO-nummer 0732.998.118 (vrijgesteld
van BTW), met kantoor te Roussellestraat 24,
2220 Heist-op-den-berg, België (verder
‘Ontwar’) en de cliënt worden beheerst door
onderhavige algemene voorwaarden.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden
zijn enkel tegenstelbaar aan Ontwar indien zij
deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft
aanvaard.
Bij iedere overzichtsmail of
offerte/uitnodiging tot inschrijving worden
deze algemene voorwaarden als bijlage
gevoegd. Onderhavige algemene
voorwaarden maken aldus integraal deel uit
van de overzichtsmail of offerte/uitnodiging
tot inschrijving. In geval van conflict tussen de
overzichtsmail of offerte/uitnodiging tot
inschrijving en de algemene voorwaarden
hebben de bepalingen uit de overzichtsmail of
offerte/uitnodiging tot inschrijving voorrang.
Deze algemene voorwaarden werden voor het
laatst op 18 november 2019 geüpdatet.


Bepalingen met betrekking tot het
individuele coachingstraject


2. Een overzichtsmail of offerte van Ontwar is
slechts een uitnodiging tot een beroep te
doen op Ontwar’s diensten en is slechts geldig
ten aanzien van de persoon/personen tot wie
de overzichtsmail of offerte gericht is.
Een overzichtsmail of offerte heeft een
geldigheidsduur zoals vermeld staat op de
overzichtsmail of offerte zelf, of bij gebreke
hieraan een geldigheidsduur van tien (10)
kalenderdagen na datum van de
overzichtsmail of offerte. Ontwar heeft vóór
de aanvaarding van de overzichtsmail door de
cliënt het recht om fouten in een
overzichtsmail of offerte recht te zetten of de
overzichtsmail of offerte in te trekken. De
overzichtsmail of offerte is gebaseerd op de
gegevens die de cliënt heeft verstrekt.
Overzichtsmails of offertes omvatten enkel de
diensten erin vermeld, met expliciete
uitsluiting van enig meerwerk als gevolg van
een wijziging van de opdracht door de cliënt
(bv. plaats van uitvoering), door onvoorziene
omstandigheden of enige andere reden.

3. Elke overeenkomst komt pas tot stand na
schriftelijke bevestiging door Ontwar van de
ontvangst van de aanvaarding van de
overzichtsmail of offerte door de cliënt.
Ontwar zal evenwel pas tot uitvoering van de
diensten overgaan indien ook het eventueel
gevraagde voorschot is betaald.
Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen
(bv. plaats van uitvoering) van de diensten
zijn eveneens pas geldig na schriftelijke
bevestiging hiervan door Ontwar.
Door zijn aanvaarding erkent de cliënt volledig
geïnformeerd te zijn over alle aspecten van de
diensten.


4. Een inschrijving op Advies aan huis kan niet
geannuleerd worden eens de datum werd
vastgelegd.
Voor het Start-traject geldt de volgende
regeling: Indien de cliënt na zijn aanvaarding
van de sessies, de eerste drie geplande sessies
geheel of gedeeltelijk annuleert, zal dit geen
afbreuk doen aan zijn betalingsverplichtingen.
De cliënt dient aldus het in de overzichtsmail
of offerte vermelde bedrag alsmede gemaakte
en nog te maken kosten voortvloeiende uit
verplichtingen die Ontwar reeds had
aangegaan met het oog op de vervulling van
de diensten te vergoeden, onverminderd
vergoeding voor hoger bewezen schade.
Vanaf de vierde sessie kan de cliënt een
geplande sessie annuleren mits een
verwittiging van ten minste 4 kalenderdagen
vóór de geplande sessie. Indien de sessie later
wordt geannuleerd, dient 50% van de sessie
vergoed te worden alsmede gemaakte en nog
te maken kosten voortvloeiende uit
verplichtingen die Ontwar reeds had
aangegaan met het oog op de vervulling van
de opdracht. Dit alles behoudens indien een
gratis terugtrekking gerechtvaardigd is
ingevolge deze algemene voorwaarden en/of
de wet.
Voor zowel Advies aan Huis als het Start-
traject geldt dat indien de cliënt of diens
kinderen evenwel ziek is of er een andere
vorm van overmacht in zijn hoofde bestaat,
zal gekeken worden of de sessie kan
verplaatst worden naar een ander moment.
Hetzelfde geldt in geval van ziekte van Britt
Janssen of haar kinderen of een andere vorm

van overmacht in hoofde van Britt Janssen,
zoals maar niet beperkt tot een moeilijke
verkeerssituatie (bijvoorbeeld door
sneeuwval, ijzel, verkeersongeluk op de
route).


5. Ontwar verbindt er zich toe de opdracht naar
beste vermogen, met een professionele
kwaliteit die men van deskundigen kan
verwachten, met de vereiste zorg en conform
de beroepsnormen uit te voeren. Ontwar is
volledig vrij om de uitvoering van de opdracht
naar eigen vermogen en inzicht te verrichten.
Uitgebreid poetsen hoort niet bij het
takenpakket van Ontwar, net als zwaar hef- en
tilwerk. Ontwar kan bepaalde kleinere spullen
(geen meubels of zware stukken) naar de
kringloopwinkel of andere non-profit
organisatie vervoeren voor zover deze in de
autokoffer van Britt Janssen passen. Deze
dienst is inbegrepen in de prijs. Voor de
duidelijkheid: eens deze spullen zijn
meegegeven aan Ontwar, kan de cliënt deze
niet meer terugvorderen, noch een
vervangende vergoeding vragen. De cliënt
aanvaardt aldus bij de overhandiging van deze
spullen aan Ontwar onherroepelijk en
onvoorwaardelijk afstand te doen van
desbetreffende spullen.


6. Voor Ontwar staan respect en discretie
centraal. Ontwar kan evenwel wettelijk
verplicht worden bepaalde informatie vrij te
geven of kan deze informatie vrijgeven om
haar belangen te vrijwaren.


7. Om een correcte en tijdige uitvoering van de
opdracht te kunnen garanderen verwacht
Ontwar van de cliënt een vlotte medewerking
en de terbeschikkingstelling van alle
redelijkerwijze benodigde informatie, zowel
uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek.
Indien de overeenkomst met meerdere
personen tot stand kwam, is Ontwar
gerechtigd op instructie van één van die
personen te handelen, tenzij anders
overeengekomen.


8. Tenzij anders overeengekomen, zijn de
tarieven weergegeven in EURO, inclusief alle
toepasselijke taksen en exclusief eventuele

andere bijkomende kosten. Onder bijkomende
kosten vallen onder meer vervoerskosten,
kilometervergoeding en materiaalkosten.
Ontwar behoudt zich het recht voor een
voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering
van de overeenkomst over te gaan. Ontwar is
eveneens gerechtigd de opdracht in fases uit
te voeren en per afgewerkte fase te
factureren.
De facturen van Ontwar zijn integraal
betaalbaar op het adres van Ontwar via het
rekeningnummer vermeld op de factuur,
zonder korting en dit binnen de tien (10)
kalenderdagen na de factuurdatum. Facturen
kunnen enkel schriftelijk worden
geprotesteerd bij aangetekend schrijven
binnen de tien (10) dagen na factuurdatum en
met vermelding van de factuurdatum,
factuurnummer en gedetailleerde motivering.
Indien Ontwar geen (tijdige) betwisting
bereikt binnen voorvermelde periode, wordt
de factuur geacht aanvaard te zijn door de
cliënt.
In geval een factuur aan meerdere personen is
gericht, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk
voor de voldoening van de factuur.
Voor elke factuur dat geheel of gedeeltelijk
niet is betaald op de vervaldag wordt van
rechtswege, zonder ingebrekestelling, een
nalatigheidsintrest aangerekend
overeenkomstig de wettelijke rentevoet.
Het verschuldigde bedrag wordt bovendien
verhoogd met alle inningskosten van Ontwar
verbonden aan de invordering van de schuld.
Afkortingen worden steeds aanvaard onder
alle voorbehoud en zonder enige nadelige
erkentenis, en worden eerst toegerekend op
de inningskosten, vervolgens op het
schadebeding, dan op de vervallen rente en
ten slotte op de openstaande hoofdsom.


9. Ontwar dan wel de cliënt heeft het recht de
overeenkomst, zonder gerechtelijke
tussenkomst, op elk ogenblik, zonder
ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn
of schadevergoeding op te schorten of te
ontbinden in geval van:
- schending door de ander van diens
verplichtingen vermeld in onderhavige
algemene voorwaarden;

- ingevolge overlijden, faillissement,
onbekwaamheid, bewind, collectieve
schuldenregeling van de ander.
De opschorting of ontbinding op basis van
voorgaande gronden zal schriftelijk door
Ontwar of de cliënt worden medegedeeld aan
de ander.


10. Indien de cliënt niet tevreden is met de
geleverde diensten van Ontwar, dient de
cliënt dit binnen de zeven (7) kalenderdagen
schriftelijk te melden aan Ontwar. Het
indienen van klachten heeft evenwel geen
invloed op enige (tussentijdse)
betalingsverplichting.


Bepalingen met betrekking tot
infosessies/workshops in groep


11. Deze algemene voorwaarden worden bij de
uitnodiging tot inschrijving gevoegd en maken
er integraal deel van uit. In geval van conflict
tussen de bepalingen van de uitnodiging tot
inschrijving en deze algemene voorwaarden
hebben de bepalingen van de uitnodiging tot
inschrijving voorrang.


12. De vraag tot inschrijving voor de infosessie
door een cliënt heeft een geldigheidsduur van
vijf (5) kalenderdagen na de datum van de
vraag tot inschrijving of minder ingeval de
vraag minder dan vijf (5) kalenderdagen voor
de start van de infosessie is gesteld. Binnen
deze termijn dient ook het inschrijvingsgeld
overgemaakt te worden. Elke inschrijving met
betrekking tot een infosessie komt pas
definitief tot stand na de ontvangst van het
inschrijvingsgeld door Ontwar.


13. Tenzij anders overeengekomen, zijn de
tarieven weergegeven in EURO, inclusief alle
toepasselijke taksen en eventuele andere
bijkomende kosten, zoals vervoerskosten of
kosten voor het huren (al dan niet bij derden)
of aankopen van materialen, locatie en
catering (indien van toepassing). Kosten van
vervoer en parkeerplaats zijn voor de cliënt.


14. De inschrijving voor een infosessie is niet
annuleerbaar. Het inschrijvingsgeld is aldus
niet terugbetaalbaar Wel kan de cliënt een

andere persoon aanduiden om de infosessie
bij te wonen mits voorafgaandelijke
verwittiging aan Ontwar. Bij belet kan er ook
gevraagd worden (alternatieve optie) om de
informatie per e-mail te ontvangen. Ontwar
zal de cliënt het reeds betaalde
inschrijvingsgeld integraal terugbetalen
binnen de vijf (5) kalenderdagen na de
geplande start van de infosessie in geval de
infosessie niet kan doorgaan wegens te weinig
inschrijvingen, ziekte van Britt Janssen of haar
kinderen of andere vorm overmacht in hoofde
van Britt Janssen.


15. Tijdens de infosessie kunnen foto’s genomen
worden, dewelke Ontwar kan gebruiken voor
promotionele doeleinden zoals publicatie op
haar website of social media-kanalen. Door de
aanvaarding van deze algemene voorwaarden
gaat u hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit
akkoord kan evenwel op ieder moment
worden ingetrokken.


Algemene bepalingen


16. Ontwar behoudt het auteursrecht en andere
intellectuele eigendomsrechten, dan wel haar
gebruiksrechten, op alle door haar
opgemaakte documenten, waaronder het plan
van aanpak, notities en dit ongeacht of
hiervoor aan de cliënt kosten werden in
rekening gebracht.
De cliënt aanvaardt enkel een beperkt recht
van toegang, gebruik en weergave te
verkrijgen, en dit in overeenstemming met de
oorspronkelijk kenbaar gemaakte
doelstellingen en bestemmingen. Zonder
uitdrukkelijke toestemming van Ontwar kan
niets openbaar worden gemaakt of gebruikt.
Het maken van beeldopnamen van een
(gedeelte van) een infosessie is niet
toegestaan. Deze toegekende rechten zijn op
een niet-exclusieve basis toegekend en zijn
niet-overdraagbaar. De cliënt is
verantwoordelijk voor ieder vastgesteld
ongeautoriseerd gebruik door derden.
Ontwar behoudt zich het recht voor de
doorgestuurde en opgemaakte documenten
en materialen te gebruiken voor publicitaire
doeleinden en algemene informatie, zoals
maar niet beperkt tot publicatie op een

website, een blog of Facebookpagina, zonder
aan de cliënt enige vergoeding verschuldigd te
zijn, uiteraard steeds met inachtname van de
vertrouwelijkheid van de opdracht.


17. De verbintenis is in hoofde van Ontwar een
middelenverbintenis. De aansprakelijkheid van
Ontwar, contractueel en extracontractueel, is
beperkt tot drie (3) maal het factuurbedrag.
Behoudens andersluidende dwingende
wettelijke bepaling, zal Ontwar in geen geval
verplicht worden tot het vergoeden van
schade ingevolge een verlies van baten,
goodwill, handelsopportuniteiten of
verwachte voordelen of besparingen, verlies
of vernietiging of beschadiging van de
gegevens, noch tot het vergoeden van
(andere) onrechtstreekse of gevolgschade
zoals maar niet beperkt tot schade aan
derden. De cliënt zal Ontwar vrijwaren tegen
vorderingen van derden in verband met of
voortvloeiende uit de opdracht.
De beperking van de aansprakelijkheid is niet
van toepassing wanneer de aansprakelijkheid
een gevolg is van een fout gepleegd of
nalatigheid met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk om te schaden, dan wel een
lichamelijk letsel of de dood tot gevolg heeft.
Ontwar sluit haar aansprakelijkheid voor haar
grove schuld of die van haar aangestelden of
lasthebber niet uit, noch, behouders
overmacht, voor het niet uitvoeren van een
verbintenis die één van de voornaamste
prestaties van de overeenkomst vormde.


18. De cliënt geeft Ontwar de toestemming om
diens gegevens op te nemen in haar
cliëntenbestand. Ontwar streeft ernaar
persoonsgegevens zo goed als mogelijk te
beschermen overeenkomstig de toepasselijke
privacy wetgeving. Ontwar verwijst
dienaangaande naar haar privacy policy,
dewelke via de homepage van
www.ontwar.be kan worden geconsulteerd
en geacht wordt integraal deel uit te maken
van deze algemene voorwaarden.


19. De cliënt kan zijn overeenkomst of een deel
ervan niet overdragen aan een derde partij
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Ontwar.

20. De eventuele nietigheid van een of meerdere
van de bepalingen van deze algemene
voorwaarden doet geen afbreuk aan de
toepasselijkheid van alle andere clausules. In
geval van nietigheid van een of meerdere
bepalingen, zullen de cliënt en Ontwar, in de
mate van het mogelijke volgens hun
overtuiging, onderhandelen om de nietige
bepaling(en) te vervangen door (een)
equivalente bepaling(en) die
beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van
deze algemene voorwaarden.


21. Het Belgische recht is van toepassing op de
overeenkomst tussen Ontwar en de cliënt.
Alle geschillen worden bij voorkeur in der
minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt,
behoren alle geschillen voortvloeiende uit
deze algemene voorwaarden, alsook uit
iedere andere overeenkomst tussen Ontwar
en de cliënt tot de uitsluitende bevoegdheid
van de rechtbank van het arrondissement
waar Ontwar haar kantoor heeft.

0497/67.94.15