top of page

  1. Alle rechtsverhoudingen tussen Ontwar BV, met maatschappelijke zetel te Roussellestraat 24, 2220 Heist-op-den-Berg, ondernemings- en BTWnummer BE0760.794.754, RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (verder ‘Ontwar’) en de cliënt worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel tegenstelbaar aan Ontwar indien zij deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Bij iedere overzichtsmail of offerte/uitnodiging tot inschrijving worden deze algemene voorwaarden als bijlage gevoegd. Onderhavige algemene voorwaarden maken aldus integraal deel uit van de overzichtsmail of offerte/uitnodiging tot inschrijving. In geval van conflict tussen de overzichtsmail of offerte/uitnodiging tot inschrijving en de algemene voorwaarden hebben de bepalingen uit de overzichtsmail of offerte/uitnodiging tot inschrijving voorrang.

Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst op 20 januari 2021 geüpdatet.

 

Bepalingen met betrekking tot het individuele coachingstraject

 

   2. Een overzichtsmail of offerte van Ontwar is slechts een uitnodiging tot een beroep te doen op Ontwar’s diensten en is slechts geldig ten aanzien van de persoon/personen tot wie de overzichtsmail of offerte gericht is.

Een overzichtsmail of offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de overzichtsmail of offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van tien (10) kalenderdagen na datum van de overzichtsmail of offerte. Ontwar heeft vóór de aanvaarding van de overzichtsmail door de cliënt het recht om fouten in een overzichtsmail of offerte recht te zetten of de overzichtsmail of offerte in te trekken. De overzichtsmail of offerte is gebaseerd op de gegevens die de cliënt heeft verstrekt.

Overzichtsmails of offertes omvatten enkel de diensten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de cliënt (bv. plaats van uitvoering), door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden.

 

   3. Elke overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door Ontwar van de ontvangst van de aanvaarding van de overzichtsmail of offerte door de cliënt. Ontwar zal evenwel pas tot uitvoering van de diensten overgaan indien ook het eventueel gevraagde voorschot is betaald.

Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen (bv. plaats van uitvoering) van de diensten zijn eveneens pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door Ontwar.

Door zijn aanvaarding erkent de cliënt volledig geïnformeerd te zijn over alle aspecten van de diensten.

 

   4. Een inschrijving op Advies aan huis kan niet geannuleerd worden eens de datum werd vastgelegd.

Voor het Start-traject geldt de volgende regeling: Indien de cliënt na zijn aanvaarding van de sessies, de eerste drie geplande sessies geheel of gedeeltelijk annuleert, zal dit geen afbreuk doen aan zijn betalingsverplichtingen. De cliënt dient aldus het in de overzichtsmail of offerte vermelde bedrag alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit verplichtingen die Ontwar reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de diensten te vergoeden, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

Vanaf de vierde sessie kan de cliënt een geplande sessie annuleren mits een verwittiging van ten minste 4 kalenderdagen vóór de geplande sessie. Indien de sessie later wordt geannuleerd, dient 50% van de sessie vergoed te worden alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit verplichtingen die Ontwar reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht. Dit alles behoudens indien een gratis terugtrekking gerechtvaardigd is ingevolge deze algemene voorwaarden en/of de wet.

Voor zowel Advies aan Huis als het Start-traject geldt dat indien de cliënt of diens kinderen evenwel ziek is of er een andere vorm van overmacht in zijn hoofde bestaat, zal gekeken worden of de sessie kan verplaatst worden naar een ander moment. Hetzelfde geldt in geval van ziekte van Britt Janssen of haar kinderen of een andere vorm van overmacht in hoofde van Britt Janssen, zoals maar niet beperkt tot een moeilijke verkeerssituatie (bijvoorbeeld door sneeuwval, ijzel, verkeersongeluk op de route).

 

   5. Ontwar verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren. Ontwar is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. Uitgebreid poetsen hoort niet bij het takenpakket van Ontwar, net als zwaar hef- en tilwerk. Ontwar kan bepaalde kleinere spullen (geen meubels of zware stukken) naar de kringloopwinkel of andere non-profit organisatie vervoeren voor zover deze in de autokoffer van Britt Janssen passen. Deze dienst is inbegrepen in de prijs. Voor de duidelijkheid: eens deze spullen zijn meegegeven aan Ontwar, kan de cliënt deze niet meer terugvorderen, noch een vervangende vergoeding vragen. De cliënt aanvaardt aldus bij de overhandiging van deze spullen aan Ontwar onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand te doen van desbetreffende spullen.

 

   6. Voor Ontwar staan respect en discretie centraal. Ontwar kan evenwel wettelijk verplicht worden bepaalde informatie vrij te geven of kan deze informatie vrijgeven om haar belangen te vrijwaren.

   7. Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen verwacht Ontwar van de cliënt een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek. Indien de overeenkomst met meerdere personen tot stand kwam, is Ontwar gerechtigd op instructie van één van die personen te handelen, tenzij anders overeengekomen.

 

   8. Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO, inclusief alle toepasselijke taksen en exclusief eventuele andere bijkomende kosten. Onder bijkomende kosten vallen onder meer vervoerskosten, kilometervergoeding en materiaalkosten.

Ontwar behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Ontwar is eveneens gerechtigd de opdracht in fases uit te voeren en per afgewerkte fase te factureren.

De facturen van Ontwar zijn integraal betaalbaar op het adres van Ontwar via het rekeningnummer vermeld op de factuur, zonder korting en dit binnen de tien (10) kalenderdagen na de factuurdatum. Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de tien (10) dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien Ontwar geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de cliënt.

In geval een factuur aan meerdere personen is gericht, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de factuur.

Voor elke factuur dat geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend overeenkomstig de wettelijke rentevoet.

Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van Ontwar verbonden aan de invordering van de schuld.

Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en worden eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, dan op de vervallen rente en ten slotte op de openstaande hoofdsom.

 

   9. Ontwar dan wel de cliënt heeft het recht de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden in geval van:

  • schending door de ander van diens verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden;

  • ingevolge overlijden, faillissement, onbekwaamheid, bewind, collectieve schuldenregeling van de ander.

De opschorting of ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door Ontwar of de cliënt worden medegedeeld aan de ander.

 

   10. Indien de cliënt niet tevreden is met de geleverde diensten van Ontwar, dient de cliënt dit binnen de  zeven (7) kalenderdagen schriftelijk te melden aan Ontwar. Het indienen van klachten heeft evenwel geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichting.

 

Bepalingen met betrekking tot infosessies/workshops in groep

 

   11. Deze algemene voorwaarden worden bij de uitnodiging tot inschrijving gevoegd en maken er integraal deel van uit. In geval van conflict tussen de bepalingen van de uitnodiging tot inschrijving en deze algemene voorwaarden hebben de bepalingen van de uitnodiging tot inschrijving voorrang.

 

   12. De vraag tot inschrijving voor de infosessie door een cliënt heeft een geldigheidsduur van vijf (5) kalenderdagen na de datum van de vraag tot inschrijving of minder ingeval de vraag minder dan vijf (5) kalenderdagen voor de start van de infosessie is gesteld. Binnen deze termijn dient ook het inschrijvingsgeld overgemaakt te worden. Elke inschrijving met betrekking tot een infosessie komt pas definitief tot stand na  de ontvangst van het inschrijvingsgeld door Ontwar.

 

   13. Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO, inclusief alle toepasselijke taksen en eventuele andere bijkomende kosten, zoals vervoerskosten of kosten voor het huren (al dan niet bij derden) of aankopen van materialen, locatie en catering (indien van toepassing). Kosten van vervoer en parkeerplaats zijn voor de cliënt.

 

   14. De inschrijving voor een infosessie is niet annuleerbaar. Het inschrijvingsgeld is aldus niet terugbetaalbaar Wel kan de cliënt een andere persoon aanduiden om de infosessie bij te wonen mits voorafgaandelijke verwittiging aan Ontwar. Bij belet kan er ook gevraagd worden (alternatieve optie) om de informatie per e-mail te ontvangen. Ontwar zal de cliënt het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetalen binnen de vijf (5) kalenderdagen na de geplande start van de infosessie in geval de infosessie niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen, ziekte van Britt Janssen of haar kinderen of andere vorm overmacht in hoofde van Britt Janssen.

 

    15. Tijdens de infosessie kunnen foto’s genomen worden, dewelke Ontwar kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social media-kanalen. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat u hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken.

 

Algemene bepalingen

 

   16. Ontwar behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, dan wel haar gebruiksrechten, op alle door haar opgemaakte documenten, waaronder het plan van aanpak, notities en dit ongeacht of hiervoor aan de cliënt kosten werden in rekening gebracht.

De cliënt aanvaardt enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave te verkrijgen, en dit in overeenstemming met de oorspronkelijk kenbaar gemaakte doelstellingen en bestemmingen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Ontwar kan niets openbaar worden gemaakt of gebruikt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een infosessie is niet toegestaan. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. De cliënt is verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. 

Ontwar behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Facebookpagina, zonder aan de cliënt enige vergoeding verschuldigd te zijn, uiteraard steeds met inachtname van de vertrouwelijkheid van de opdracht.

 

   17. De verbintenis is in hoofde van Ontwar een middelenverbintenis. De aansprakelijkheid van Ontwar, contractueel en extracontractueel, is beperkt tot drie (3) maal het factuurbedrag.

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal Ontwar in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van schade ingevolge een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte voordelen of besparingen, verlies of vernietiging of beschadiging van de gegevens, noch tot het vergoeden van (andere) onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden. De cliënt zal Ontwar vrijwaren tegen vorderingen van derden in verband met of voortvloeiende uit de opdracht.

De beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van een fout gepleegd of nalatigheid met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, dan wel een lichamelijk letsel of de dood tot gevolg heeft. Ontwar sluit haar aansprakelijkheid voor haar grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebber niet uit, noch, behouders overmacht, voor het niet uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormde.

 

   18. De cliënt geeft Ontwar de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar cliëntenbestand. Ontwar streeft ernaar persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. Ontwar verwijst dienaangaande naar haar privacy policy, dewelke via de homepage van www.ontwar.be  kan worden geconsulteerd en geacht wordt integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. 

 

   19. De cliënt kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ontwar.

 

   20. De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de cliënt en Ontwar, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene voorwaarden.

 

   21. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen Ontwar en de cliënt. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, alsook uit iedere andere overeenkomst tussen Ontwar en de cliënt tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar Ontwar haar maatschappelijke zetel heeft.

bottom of page